Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti SILUGO design, s. r. o. so sídlom Sazovická 479/19, 155 21 Praha 5, identifikačné číslo: 037 97 783 zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 237858 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adresewww.silugo.cz.Internetový obchod sa zameriava na predaj nábytku a dekorácií dovezených z Indonézie.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti SILUGO design, s. r. o., so sídlom Sazovická 479/19, identifikačné číslo: 037 97 783, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 237858, kontaktný e-mail: info@silugo.cz (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adresewww.silugo.cz(ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránkywww.silugo.cz(ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. POuŽÍvateĽský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7. Spoločnosť SILUGO design si vyhradzuje právo, že nezodpovedá za možné riziká, ktoré hrozia pri používaní internetovej siete počas komunikácie s e-shopom a upozorňuje kupujúceho na povinnosť dodržiavať nutné bezpečnostné opatrenia na minimalizáciu prípadne takto vzniknutých škôd.

3. uzaTvORenIE kÚpnEJ Zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru, ktorým je nábytok a dekorácie, umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem ceny za dopravu. Ceny tovaru zostávajú platné po dobu, keď sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu pri individuálne dohodnutých podmienkach.

3.3 Vzhľad dodaného nábytku či dekorácií ďalej len „tovar“ nemusí byť úplne rovnaký ako na prezentovaných obrázkoch na webovom rozhraní. Týka sa to najmä farebných odtieňov ponúkaného tovaru a súčasne detailného spracovania daného tovaru. Výrobky ponúkané na webovom rozhraní sú ručne vyrábané a nemožno dosiahnuť stopercentnú zhodu s prezentovanými obrázkami. Predávajúci neručí za vizuálne rozdiely, ktoré vzniknú na základe subjektívneho dojmu počas prehliadky zverejnených obrázkov na webovom rozhraní, a ďalej za rozdielnosť zapríčinenú individuálnym nastavením parametrov grafických kariet a monitorov kupujúcich. Prípustná tolerancia rozdielov v rozmeroch nesmie prekročiť 3 cm.

3.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Náklady na prepravu sa účtujú zvlášť pre každú objednávku a sú závislé od veľkosti a hmotnosti tovaru a tiež od spôsobu prepravy. Prepravné pri zásielkach tovaru s neštandardnými parametrami (rozmery alebo hmotnosti) je uvedené na stránke daného tovaru, prípadne je oznámené e-mailom či telefonicky.

3.5. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.5.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.5.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.5.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.7. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

3.8. Predávajúci ihneď, keď dostane objednávku toto kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. cena ToVARU a PlatObnÉ podmIEnky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v predajni a výdajni tovaru na adrese: PESIMAT, Palachova 492, 257 22 Čerčany;

4.1.2. v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. účtu: 117621353/0300, vedený v spoločnosti ČSOB, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.1.4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU (v tejto chvíli neaktívne);

4.1.5. bezhotovostne platobnou kartou v predajni a výdajni tovaru na adrese: PESIMAT, Palachova 492, 257 22 Čerčany; (v tejto chvíli neaktívne).

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ZĽAvové kupóny

5.1. Nižšie uvedené ustanovenia sa vzťahujú k zľavovým kupónom, ktoré ponúka predávajúci.

5.2. Medzi zľavové kupóny patria najmä:(a) zľavové kupóny, ktoré poskytuje predávajúci podľa vlastného uváženia a na ktoré nevzniká kupujúcim právny nárok.

5.3. Zľavové kupóny sú časovo obmedzené. Platnosť je uvedená vždy pri ich vystavení, alebo sa týkajú len jedného typu ponúkaného tovaru.

5.4. Nemožno predĺžiť platnosť zľavového kupónu a tiež prevod na iný typ ponúkaného tovaru je úplne vylúčený.

5.5. Právo na použitie zľavového kupónu nemožno vzájomne prevádzať medzi kupujúcimi.

5.6. Zľavovým kupónom nemožno hradiť prepravné.

5.7. Zľavové kupóny možno využiť len na nákup tovaru s určenou minimálnou predajnou cenou, ktorá je uvedená v pravidlách na uplatnenie zľavových kupónov.

5.8. Z administratívnych dôvodov nemožno vracať nevyužitú zostatkovú hodnotu zľavových kupónov, ktoré kupujúci využil na nákup tovaru, ktorého cena je nižšia než hodnota zľavového kupónu.

5.9. Ak je hodnota objednávky vyššia než hodnota zľavového kupónu, je kupujúci povinný uhradiť vzniknutý rozdiel pomocou ponúkaných spôsobov úhrady.

5.10. V rámci jednej objednávky môže kupujúci uplatniť len hodnotu jediného zľavového kupónu.

5.11. Zľavové kupóny nie sú úročené a nemožno požadovať ich preplatenie.

5.12. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

5.13. Zľavové kupóny sa budú vracať v prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v lehote do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru. Zľavové kupóny ani ich finančnú hodnotu nemožno vrátiť, ak bola objednávka realizovaná len čiastočne; to sa však netýka prípadov, keď kupujúci vrátil tovar z dôvodu technickej alebo právnej chyby.

6. odstÚpenIE od kÚpnEJ Zmluvy

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

6.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

6.1.2. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

6.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu predajne a výdajne tovaru alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok.

6.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.9. Vrátenie tovaru sa odosiela na nižšie uvedenú adresu:

PESIMAT
Palachova 492
257 22 Čerčany,
Česká republika,
e-mail: info@silugo.cz

7. pReprava a dodAnIE ToVARU

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

8. Práva z CHYBNého plnEnIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

8.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

8.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pre tovar predávaný za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pre použitý tovar na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak predaný tovar vykazuje chybu, je kupujúci oprávnený žiadať podľa vlastného uváženia buď zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy, prípadne výmenu za nový tovar.

8.5. Kupujúci, ktorý zistí chybu tovaru je povinný bezodkladne, písomne oznámiť presný rozsah poškodenia vrátane pripojených obrázkov a elektronicky zaslať na adresu: info@silugo.cz s návrhom spôsobu vybavenia reklamácie. Predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho na ním uvedenej e-mailovej adrese a dohodne s ním ďalší postup vybavenia reklamácie.

8.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese predaja a výdaja tovaru: PESIMAT, Palachova 492, 257 22 Čerčany, Česká republika, e-mail:info@silugo.cz, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

9. ĎalšIE práva a povinnosti ZmluvnÝch strÁn

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

9.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

10. ochrana osobnÝch údajOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar a osôb vydávajúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.

11. ZasIElAnIE obchodnÝch OZNÁMení a uklAdAnIE cookies

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, že by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. DoručovAnIE

12.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy vykonanej kupujúcim, keď je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

12.2. Za doručené sa považuje i oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo prevzaté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

12.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

13. DOPLŇujÚcE ustanovenIA

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie, adresa predajne a výdajne tovaru, adresa elektronickej pošty, telefón.

14. AUTORSKÉ PRÁVA K ILUSTRÁCIÁM

14.1. Je zakázané používať ilustrované materiály, obrázky, kompozície, grafické návrhy internetových stránok a intelektuálne vlastnícke práva obsiahnuté na webovom rozhraní predávajúceho– bez ohľadu na formu – na iné účely než pre osobnú potrebu. Výnimkou je súhlas s takým využitím zo strany predávajúceho.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Spoločnosť SILUGO design si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek tieto Obchodné podmienky. Táto zmena bude zverejnená na titulnej (hlavnej) internetovej stránke spoločnosti SILUGO design. Nové pravidlá Obchodných podmienok sú platné vždy po uplynutí minimálne 7 dní od dátumu ich zverejnenia. Obchodné prípady, ktoré sú už v režime spracovania a začali v dobe platnosti starých Obchodných podmienok, sa budú riadiť týmito pôvodnými Obchodnými podmienkami.

Vzor formuláRA NA odstÚpenIE od kÚpnEJ Zmluvy

Adresát:
Silugo design s.r.o.
Sazovicka 479/19, 15521 Praha
tel: +420 725 397 448

Adresa pro navrácení zboží:

PESIMAT
Palachova 492 
257 22 Čerčany
Česká republika

e-mail: info@silugo.cz


- Já (*) níže informuji o odstoupení od kupní smlouvy číslo (**) uzavřené dne (***) z následujících důvodů:
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(*) Jméno a Příjmení::.......................................................................................................

(**) číslo smlouvy /číslo faktury:     ...................................................................................

(***) den uzavření smlouvy/vystavení faktury:………………………………………………..

Adresa kupujícího:  ..........................................................................................................

e-mailová adresa kupujícího:............................................................................................

č.účtu pro navrácení kupní ceny za zboží:.......................................................................

Podpis kupujícího:............................................
(tento formulář je nutné předat vytištěný a podepsaný spolu se zbožím, které je navráceno)

Newsletter

Profesjonalna platforma sklepowa SKY-SHOP Sklep internetowy
Počkajte prosím...

Informácie

Prihlásenie prebehlo úspešne